Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO:

  • przeciwdziała marginalizacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  • łamie stereotypy na temat niepełnosprawności,
  • alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji rodzin borykających się z niepełnosprawnością dziecka od jego urodzenia bądź wczesnego dzieciństwa w Polsce.

Pragniemy docierać do osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy, do tych, dla których największą bolączką ciężar niepełnosprawności we wszystkich aspektach.

Celem prowadzonych działań jest  poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez przeciwdziałanie ich izolacji i wyobcowaniu społecznemu, w tym:

  1. Zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji rodzin.
  2. Stworzenie warunków do włączenia społecznego osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez inicjowanie działań mających na celu pełną integrację społeczną.
  3. Działania sprzyjające rozwojowi Stowarzyszenia oraz współpracy międzysektorowej w obszarach: pomocy społecznej, kultury i turystyki, edukacji oraz rozwoju społecznego.