UWAGA!!! jest praca…

UWAGA !!!
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO ogłasza nabór na stanowisko opiekuna klubu/ terapeuty zajęciowego/ terapeuty/opiekuna prowadzącego zajęcia w pracowni rękodzieła i gospodarstwa domowego.
1. Miejsce wykonywania pracy: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO – Klub Integracji Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE JUTRO, ul. 11 Listopada 4, 22 – 200 Włodawa
2. Wymiar zatrudnienia: pełny wymiar czasu pracy lub część etatu (możliwość zatrudnienia na umowę cywilno – prawną)
3. Liczba oferowanych stanowisk pracy: 1 i ½ etatu (możliwość podziału dla 3 osób ½ + ½ + ½ ).
4. Wymagania konieczne:
 • opiekun grupy terapeuta zajęciowy, pedagog (oligofreno pedagog) technik gastronomii lub pokrewne – min. policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie, dyplom ukończenia studiów, dodatkowe świadectwa i zaświadczenia;
 • terapeuta – wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 • opiekun – wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 • doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi/z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone referencjami,
 • umiejętność prowadzenia pracowni rękodzieła i gospodarstwa domowego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
5. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność,
 • komunikatywność i uprzejmość w kontaktach międzyludzkich,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność planowania oraz realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej, dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań Klubu
6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności społecznych i praktycznych oraz zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z osobami niepełnosprawnymi/z zaburzeniami psychicznymi,
 • opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego, dostosowanych do stanu zdrowia, potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestników KLUBU
 • prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej uczestników,
 • aktywne uczestnictwo w treningach umiejętności społecznych,
 • systematyczne uzupełnianie obowiązującej dokumentacji,
 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej,
 • współorganizowanie imprez wewnętrznych,
 • towarzyszenie uczestnikom Klubu w wykonywaniu codziennych obowiązków wynikających z planu zajęć,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Klubu, wynikających z realizacji zadań Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO
7. Warunki pracy na stanowisku:
 • wymiar czasu pracy – umowa o pracę na czas określony – pełny etat bądź część etatu,
 • miejsce pracy – Klub Integracji Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE JUTRO, ul. 11 Listopada 4 we Włodawie,
 • praca w systemie jednozmianowym, 40 godzin tygodniowo,
 • wysokość wynagrodzenia do 4000 zł brutto (po zakończeniu okresu próbnego – 3 mies.).
8. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły, certyfikaty, zaświadczenia itp.),
 • kopie dokumentów przedstawiających przebieg pracy zawodowej,
 • posiadane referencje,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie opatrzone klauzulą: „Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1. oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019 r. poz. 1282) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego”.

9. Kandydatów prosimy o składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej mail: stowarzyszenie.lepszejutro@iteria.pl –(skany .pdf)podpisanych dokumentów bądź pocztą tradycyjną (kopie) na adres Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO, ul. 11 Listopada 4, 22 – 200 Włodawa z dopiskiem na kopercie/w tytule wiadomości „nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego/terapeuty/opiekuna”.

10. Termin składania dokumentów: do 20 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 25 czerwiec 2022 r. (informacja dot. rozmowy zostanie przekazana telefonicznie kandydatom spełniającym wymogi formalne).

11. Planowany termin zatrudnienia: 1 lipiec 2022 r. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej stowarzyszenia i na Fb.

BARDZO PROSIMY O SKŁADANIE DOKUMENTÓW JAK OPISANO W PUNKCIE 9 .

ODPOWIEMY NA KAŻDĄ OFERTĘ.

NIE UDZIELAMY DODATKOWYCH WYJASNIEŃ !!!(oferta opisuje szczegóły).