VI Integracyjny Konkurs Świąteczny ŚWIĘTA TO MAGICZNY CZAS… ROK 2021

VI Integracyjny Konkurs Świąteczny
ŚWIĘTA TO MAGICZNY CZAS… ROK 2021 
REGULAMIN
Organizator Konkursu: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO,
22 – 200 Włodawa, ul. 11 Listopada 4.
Czas trwania Konkursu: 06 grudzień 2021 – 25 luty 2022r.
Ogłoszenie Konkursu: 06 grudzień 2021r.
Zgłaszanie zdjęć do Konkursu: 06 grudzień 2021 r. – 05 styczeń 2022 r.
Powołanie Komisji Konkursowej: 10 styczeń 2022 r.
Praca Komisji Konkursowej: 11 – 25 styczeń 2022 r.
Ogłoszenie wyników: 04 luty 2022 r.
Wręczenie nagród : 17 – 25 luty 2022r.
Regulamin konkursu
Konkurs organizowany jest w korelacji dwóch projektów:
 “Chcemy być tacy sami… zajęcia pozalekcyjne ze Stowarzyszeniem LEPSZE JUTRO i Fundacją PZU”, współfinansowanego z Programu “Z Fundacją PZU po lekcjach/2021” .
 “Moje miejsce w społeczności … wsparcie rodzin borykających się z niepełnosprawnością dziecka” dofinansowanego w ramach Programu “Moje miejsce na Ziemi” Edycja 4/2021 Fundacji ORLEN
Zasady uczestnictwa:
1. Udział w Konkursie mogą brać osoby niepełnosprawne (bez ograniczenia wiekowego) oraz zdrowe dzieci do 15 roku życia.
2. Zgłoszenie do Konkursu polega
a. na przesłaniu zdjęcia/zdjęć wykonanych przez dziecko lub osobę trzecią (w przypadku fotografii na której jest dziecko) oraz Formularza zgłoszeniowego, drogą mailową
na adres stowarzyszenie.lepszejutro@interia.pl , w terminie: 06 grudnia 2021r. – 05 stycznia 2022 r.
b. dostarczenie pracy plastycznej wraz z formularzem zgłoszeniowym, pocztą tradycyjną, na adres 22 -200 Włodawa, ul. 11 Listopada 4, bądź osobiście do biura w czwartek, piątek w godz. 15:00 – 18:00.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić się w 2 kategoriach:
a. zdjęcie w Kategorii I (max 2 szt.)
b. pracę plastyczną w Kategorii II (1 szt.).
4. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, która przyzna nagrody na 3 pierwsze miejsca
w poszczególnych kategoriach oraz zatwierdzi nagrodę grand prix internautów. Istnieje możliwość przyznawania wyróżnień. Praca Komisji przebiegać będzie zdalnie
z wykorzystaniem Internetu i narzędzi elektronicznych.
5. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
a. Kategoria I: Zdjęcie – Moje spotkanie ze Św. Mikołajem.
b. Kategoria II: Praca plastyczna – Papierowe i nie tylko cuda na święta.
6. Uczestnik przesyłając zdjęcia/prace do konkursu wyraża zgodę na jego publikację w mediach,
w tym stronie Stowarzyszenia LEPSZE JUTRO, w portalu społecznościowym Facebook oraz kopiowanie w celach promocyjnych Organizatora.
7. Dla dzieci do ukończenia 18 lat wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów na udział
w Konkursie (podpis na Formularzu zgłoszeniowym).
Przebieg konkursu:
1. Konkurs trwa w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
2. Wszystkie zdjęcia w Kategorii I, otrzymane drogą mailową w dniu 15 stycznia 2022 r. zostaną opublikowane na stronie Organizatora. Internauci będą mieli możliwość głosowania na najpiękniejszą fotografię do 18 stycznia 2022r. (godz. 20:00).
3. Wszystkie nadesłane prace plastyczne zostaną sfotografowane i w dniu 15 stycznia 2022 r. opublikowane na stronie Organizatora. Internauci będą mieli możliwość głosowania
na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową do 18 stycznia 2022r. (godz. 20:00).
Wyniki konkursu:
1. Wyniki konkursu ogłasza Organizator za pośrednictwem strony konkursu.
2. Wygrywają zdjęcia/prace – zostają nagrodzone, które zostaną wybrane przez JURY .
3. Dodatkowo Organizator ufunduje nagrodę Grand Prix dla zdjęcia/pracy wybranej przez głosowanie internautów.
4. JURY powołuje Organizator uwzględniając Sponsorów.
5. W dniu ogłoszenia wyników Organizator zamieszcza wyniki na stronie Konkursu oraz informuje laureatów o wygranej za pomocą maila bądź telefonicznie.
6. Wręczenie nagród nastąpi w dn. 17-25 lutego 2022r. podczas zimowiska
ze Stowarzyszeniem LEPSZE JUTRO bądź w biurze Stowarzyszenia podczas indywidualnych spotkań z Zarządem Stowarzyszenia (w zależności od warunków rozwoju pandemii i innych ograniczeń).
7. Nagrody nieodebrane w tym czasie pozostają do dyspozycji Organizatora w kolejnym Konkursie lub Loterii fantowej O LEPSZE JUTRO.
Postanowienia końcowe:
1. Organizator w trakcie trwania Konkursu może zmienić treść Regulaminu, o czym ma obowiązek poinformować potencjalnych uczestników w dniu zmiany treści regulaminu
za pośrednictwem strony Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zamieszczonych zdjęć na stronie serwisu Facebook oraz w materiałach promocyjnych Stowarzyszenia.